Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHAI LÂYĐEN

 một kiểu tụ điện thô sơ, gồm một bình thuỷ tinh ở mặt ngoài và mặt trong có dán hai lá kim loại. Lâyđen (Leyden) là tên một thành phố ở Hà Lan, nơi đầu tiên sản xuất CL.