Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT LỎNG LƯỢNG TỬ

trạng thái các hệ vi hạt chuyển sang trạng thái suy biến và xuất hiện các tính chất lượng tử, khi nhiệt độ của hệ thấp hơn nhiệt độ suy biến (T0) đặc trưng. Với hạt fecmion như hạt điện tử thì T0 rất cao, nên ở ngay nhiệt độ bình thường thì electron trong kim loại đã là CLLT, có thể xuất hiện tính siêu dẫn trong một số trường hợp. Với các nguyên tử heli-3 (3He) cũng là hạt fecmion, nhưng phải xuống nhiệt độ rất thấp (10–3 K), chúng mới kết cặp trở thành bôdôn và trở thành CLLT của ngưng tụ Bôdơ - Anhxtanh. Với hệ heli-4 (4He), dưới nhiệt độ 2 K đã chuyển sang CLLT của ngưng tụ Bôdơ - Anhxtanh. Nghiên cứu CLLT dẫn đến nhiều khám phá mới về cấu trúc vật chất.