Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AMBACXUMIAN V. A.

(Viktor Amazaspovich Ambarcumjan; 1908 - 96), nhà vật lí thiên văn Acmênia, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1953), người sáng lập và giám đốc Đài Thiên văn Vật lí Biurakan (Bjurakan; 1946). Một trong những người sáng lập ngành thiên văn vật lí lí thuyết. Nghiên cứu các lĩnh vực: nguồn gốc các sao và thiên hà, động lực học của sao, các tinh vân khí và các sao không ổn định. Phát hiện (1947) và nghiên cứu hệ thống sao loại mới: quần thể sao.