Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SÓNG ĐÀN HỒI

sóng lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi (rắn, lỏng, khí). SĐH sinh ra khi vật rắn, khối chất lỏng, khí bị tác động của các lực gây dao động trong các vụ nổ, động đất. Âm thanh cũng là SĐH.