Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PLĂNG (THỜI GIAN)

 chỉ khoảng thời gian sau vụ nổ lớn (Big Bang) mà trong đó tồn tại siêu tương tác (siêu lực) là sự hợp nhất của bốn loại tương tác cơ bản hiện nay. Sau thời gian P thì các loại tương tác cơ bản tách khỏi nhau. Thời gian P cho bởi giá trị (Gh)1/2/ C5/2, trong đó có các hằng số cơ bản: G là hằng số của tương tác hấp dẫn, h là hằng số Plăng, C là vận tốc ánh sáng trong chân không. Từ đó có thời gian P bằng 1,35.10- 43s. Xt. Giãn nở vũ trụ.