Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỢNG

   đơn vị đo độ dài cổ ở Việt Nam, bằng 4 thước ta (khoảng 1,7 m), phân biệt với T Trung Quốc bằng khoảng 3,3 m. Hiện nay ít dùng.