Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG VẬT LÍ

   thực thể vật lí tồn tại trong không gian xung quanh các vật thể hoặc hệ thống các vật thể để thực hiện tương tác có khoảng cách. Vd. xung quanh các hạt mang điện đứng yên có trường tĩnh điện để thực hiện tương tác hút đẩy với các hạt mang điện khác ở cách xa. Ứng với bốn loại tương tác cơ bản có các loại TVL: trường hấp dẫn, trường điện từ, trường hạt nhân yếu và trường hạt nhân mạnh; trong điều kiện có sự thống nhất tương tác điện - yếu thì có trường điện - yếu. Trong trường hợp các hệ lượng tử tương đối tính, TVL được gọi là trường lượng tử. Xt. Tương tác cơ bản.