Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG KHỬ TỪ

   trường xuất hiện trong vật có từ tính, ngược chiều với từ trường từ hoá do sự xuất hiện các từ cực trên mặt ngoài của vật gây ra. TKT chống lại quá trình từ hoá, phụ thuộc vào phương từ hoá và hình dạng của vật. Xt. Từ hoá.

 

 

Trường khử từ

 

: Độ từ hoá

: Trường từ hoá

: Trường khử từ

P+, P- : Các từ cực dương và âm xuất hiện ở mặt ngoài