Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT ĐỘ SUY BIẾN

nhiệt độ mà ở dưới nó, hệ thống các hạt trở thành suy biến (x. Suy biến), nghĩa là các hiệu ứng lượng tử có liên quan với tính đồng nhất của các hạt trở nên quan trọng. NĐSB của khí điện tử trong kim loại khoảng 10.000 K nên khí này luôn luôn là suy biến.