Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NĂNG LƯỢNG SÓNG

năng lượng truyền đi do các dao động sóng, đặc trưng bằng vectơ. NLS có chiều là chiều truyền sóng, độ lớn bằng giá trị lượng năng lượng truyền đi trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng, đo bằng đơn vị W/m2 trong hệ SI. NLS tại một điểm có sóng truyền qua tỉ lệ với bình phương biên độ của dao dộng sóng tại điểm đó. Vectơ NLS của sóng điện từ gọi là vectơ Umôp - Pointinh (Umov - Poynting).