Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ƠTECTI

(A. Eutecti: dễ nóng chảy; cg. cùng tinh), chỉ vị trí trên giản đồ pha (với áp suất không đổi) của dung dịch của hai chất (cấu tử) ứng với thành phần có nhiệt độ nóng chảy của dung dịch rắn là thấp nhất.