Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUANG TRÌNH

tích số giữa đường đi của chùm ánh sáng với chiết suất của môi trường (bằng đường đi mà ánh sáng đi được trong chân không trong cùng thời gian). Xt. Fecma (Nguyên lí).