Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẶT FECMI

mặt đẳng năng lượng trong không gian chuẩn xung lượng  của các điện tử dẫn ứng với giá trị năng lượng Fecmi εF. Ở nhiệt độ không tuyệt đối, năng lượng Fecmi εF của điện tử là giá trị năng lượng lớn nhất mà điện tử có thể có. Nếu sự phụ thuộc về năng lượng của điện tử vào chuẩn xung lượng của nó được biểu diễn bằng hàm ε() thì MF được biểu thị bằng phương trình ε() = εF.

Nhiều tính chất quan trọng của kim loại (nhiệt dung, độ dẫn điện, độ từ thẩm, vv.) được xác định chủ yếu bởi các điện tử có chuẩn xung lượng gần MF, vì thế MF là một khái niệm rất quan trọng trong lí thuyết kim loại. Được gọi theo tên của nhà vật lí học Fecmi (E. Fermi).