Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIGA

(Ph. giga; kí hiệu: G), tiếp đầu ngữ ghép với tên đơn vị để chỉ bội thập phân bằng 109 (một tỉ). Vd. 1 GeV = 109 eV (GeV có khi còn ghi là BeV; B là chữ đầu của từ Anh billion - một tỉ).