Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MỨC BỨC XẠ

đại lượng biểu thị lượng ion được phát xạ ra trong đơn vị thời gian. MBX được xác định một cách gián tiếp qua lượng không khí bị các tia bức xạ đó ion hoá trong đơn vị thời gian. Đơn vị đo MBX thường dùng là Grây/giây (Gy/s), cũng là Rơnghen/giờ (R/h). MBX thay đổi theo thời gian do quá trình phân rã của chất phóng xạ, do đó phải được đo và đăng kí theo thời gian cụ thể.