Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ec

A. erg), đơn vị của năng lượng trong hệ đơn vị CGS. 1 ec = 10-7J.