Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆN TƯỢNG TỪ - CƠ

hiện tượng quan sát thấy ở các vật liệu sắt từ do có mối liên kết giữa các mômen từ và cơ của các hạt vi mô (và các hệ của chúng). Sự tăng mômen cơ của vật liệu sắt từ gây ra sự xuất hiện các mômen từ và ngược lại.