Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆN TƯỢNG NGHỊCH TỪ

biểu hiện ở những chất khi chịu tác dụng của từ trường sẽ trở thành từ hoá theo chiều ngược với chiều của từ trường tác dụng. Những chất như vậy gọi là chất nghịch từ; khi đặt trong từ trường của một nam châm không bị nam châm hút mà bị đẩy ra, tuy lực đẩy rất yếu. Phân tử chất nghịch từ không có mômen từ riêng. Thực ra, nghịch từ là một tính chất chung của các chất, nhưng ở một số chất, nó bị che lấp bởi tính chất thuận từ mạnh hơn.