Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ XOẮN

hệ lực gồm một lực và một ngẫu lực có mặt phẳng vuông góc với đường tác dụng của lực (tức là vectơ lực và vectơ mômen ngẫu lực đồng phương); HX sẽ gọi là thuận nếu vectơ lực và vectơ mômen ngẫu lực cùng chiều, HX là ngược nếu hai vectơ đó ngược chiều. HX là một trong các dạng chuẩn của một hệ lực. Hệ hai lực không đồng phẳng có thể đưa về HX. HX còn gọi là vít động lực vì khi bắt vít ta phải tác động một HX.