Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ TINH THỂ

loại tinh thể được phân theo tính đối xứng của ô mạng cơ bản của tinh thể. Có bảy hệ tinh thể: lập phương, sáu phương, bốn phương, ba phương, trực thoi, một nghiêng (đơn tà), ba nghiêng (tam tà). Xt. Mạng tinh thể.Hệ tinh thể Bảng phân loại 7 hệ tinh thể theo các góc  α, β, γ và các cạnh a, b, c của ô mạng