Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHỐI LƯỢNG HIỆU DỤNG

đại lượng có thứ nguyên của khối lượng, đặc trưng cho các tính chất động lực học của các chuẩn hạt. Vd. trong trường hợp điện tử trong chất rắn, cùng với trường ngoài còn có trường tuần hoàn bên trong tinh thể tác dụng lên điện tử; việc thay khối lượng của các điện tử bằng KLHD của chúng cho phép xem chuyển động của chúng dưới tác động của trường ngoài như chuyển động của các điện tử tự do, tức là bỏ qua ảnh hưởng của trường tinh thể.