Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIAO THOA SÓNG

hiện tượng tổng hợp của các sóng gặp nhau tại một vị trí nào đó trong không gian mà sóng tổng hợp của chúng có biên độ biến đổi một cách tuần hoàn. Biên độ và pha của sóng tổng hợp có sự phân bố dừng trong không gian. Nếu xét sóng ánh sáng thì GTS là sự xen kẽ tuần hoàn các vân sáng và tối. Điều kiện cơ bản để có GTS là các sóng thành phần phải là sóng kết hợp, nghĩa là hiệu số pha của các sóng gặp nhau phải biến đổi theo một quy luật xác định hoặc không đổi theo thời gian. Giao thoa ánh sáng kết hợp là nguyên lí của phép chụp toàn ảnh (holography). Các sóng âm, sóng vô tuyến điện cũng có hiện tượng GTS.