Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ SỐ PHẢN XẠ

tỉ số giữa thông lượng bức xạ được phản xạ từ vật với thông lượng bức xạ tới vật. Là đại lượng không thứ nguyên. HSPX của một vật bằng 1 có nghĩa là bức xạ đi tới vật được phản xạ toàn bộ trở lại môi trường ban đầu.