Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HENRY TRÊN MÉT

đơn vị độ từ thẩm trong hệ SI, kí hiệu H/m, là độ từ thẩm của một chất đẳng hướng khi chịu tác dụng của một từ trường cường độ 1A/m thì cảm ứng từ của nó bằng một tesla.