Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ LỎNG KHÍ

quá trình chuyển từ pha khí sang pha lỏng khi làm lạnh đến nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sôi của pha lỏng ở áp suất tương ứng của nó. Nếu nhiệt độ hoá lỏng cao thì bằng cách nén đẳng nhiệt cũng có thể làm khí hoá lỏng. Nếu nhiệt độ hoá lỏng thấp như N2, O2, H2, He (4,2 K) thì phải dùng kĩ thuật dãn nở đoạn nhiệt làm lạnh sâu mới hoá lỏng được.