Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ỨNG GANVA - TỪ - NHIỆT

(cg. hiệu ứng nhiệt từ), các hiệu ứng nhiệt điện xảy ra khi có từ trường, vd. hiệu ứng Ettinhxhaoden (A. Ettingshausen), hiệu ứng Nerơnxtơ (A. Nernst effect), hiệu ứng Righi - Lơđuych (A. Righi - Leduc effect).