Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ ĐÀN HỒI

các tính chất đàn hồi của một vật được diễn tả bằng một tenxơ gọi là tenxơ môđun đàn hồi (trong liên hệ ứng suất với biến dạng). Tenxơ này đối với vật thuần nhất dị hướng có tối đa 2 thành phần độc lập, gọi là các HSĐH.

 Đối với vật đẳng hướng có 2 HSĐH độc lập gọi là các hằng số Lamê (Lamé) λ, và μ liên hệ với môđun Yâng (Young's modulus) E và hệ số Poaxông (Poisson) ν bởi các hệ thức