Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HAMINTONIAN

(A. Hamiltonian), hàm năng lượng toàn phần của các hệ lượng tử, dùng để nghiên cứu động học của các hệ lượng tử.