Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIÊU CHUẨN ĐỒNG DẠNG

một hư số (không có thứ nguyên) tạo nên từ các tham số vật lí có thứ nguyên đặc trưng cho hiện tượng vật lí đang xét. Điều kiện cần và đủ để hai hiện tượng vật lí hoặc hai hệ đồng dạng với nhau về mặt vật lí là TCĐD cùng loại của chúng bằng nhau. Vd. khi nghiên cứu chuyển động của nước qua cửa đập, có thể làm một mô hình nhỏ để thí nghiệm nhưng hai hiện tượng thật và mô hình phải có TCĐD là số Râynôn bằng nhau. Xt. Số Râynôn.