Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT ÊTE

thuyết giải thích sự truyền ánh sáng (sóng điện từ) trong chân không, trước khi xuất hiện thuyết tương đối. Cho rằng dao động âm thanh truyền đi trong không khí là nhờ có môi trường không khí làm trung gian. Từ đó đi đến suy luận cho rằng, ánh sáng truyền được trong chân không vì có một môi trường đặc biệt gọi là ête. Đó là một thể trong suốt, không có khối lượng, đứng yên tuyệt đối, lấp đầy toàn bộ vũ trụ. Sự giả định đó không đúng và đã bị thí nghiệm Maikenxơn - Moly phủ định. Ngày nay, các vật tương tác với nhau, được giải thích bằng các trường vật lí và các sóng truyền tương tác chính là biểu hiện của các trường đó. Xt. Thí nghiệm Maikenxơn - Moly; Trường vật lí.