Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT ĐIỆN TỬ

học thuyết coi vật chất là hệ gồm các hạt vi mô tích điện (âm và dương) tương tác với nhau và chuyển động trong chân không. TĐT do Lorenxơ (H. Lorentz) xây dựng. Là thuyết cổ điển ở mức vi mô, nên bị hạn chế, nay không dùng.