Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỶ - KHÍ ĐỘNG LỰC

ngành cơ học nghiên cứu các quy luật chuyển động của chất lỏng, chất khí cũng như tương tác giữa chúng với vật rắn. Các bài toán đặt ra trong T - KĐL: nghiên cứu các đặc trưng, quy luật chuyển động của dòng chảy tự do trong một không gian vô biên; nghiên cứu chuyển động của vật rắn (có thể là một mô hình cánh, tàu thuỷ, máy bay, đập tràn...) trong môi trường chất lỏng, chất khí và các lực tương tác giữa chúng. Do sự phát triển của các ngành khoa học kĩ thuật nên đã nảy sinh nhiều bộ môn chuyên ngành như: thuỷ lực học, khí động học, động lực hàng không, lí thuyết lớp biên, lí thuyết luồng, lí thuyết cánh, lí thuyết dòng xoáy, lí thuyết tàu thuỷ, thuỷ khí đàn hồi, từ thuỷ khí động, vv. Cũng như các ngành cơ học khác, phương pháp nghiên cứu trong T - KĐL dựa vào kết quả giải các phương trình vi phân của chuyển động, phương trình liên tục, phương trình truyền nhiệt và các phương trình khác biểu diễn các định luật vật lí về chất lỏng và chất khí như các phương trình năng lượng, phương trình Becnuli, các định lí Ơle, vv. Cùng với các ngành cơ học, ngành T - KĐL có quá trình phát triển lâu đời và ngày càng mạnh mẽ với các công trình của Arixtôt (Aristote; 384 - 322 tCn.), Acsimet (Archimède; 287 - 212 tCn.), Paxcan (B. Pascal; 1623 - 62), Niutơn (I. Newton; 1643 - 1727), Ơle (L. Euler; 1707 - 83), Becnuli (D. Bernoulli; 1700 - 82), Naviê (H. Navier; 1789 - 1836), Xtôc (G. G. Stokes; 1819 - 1903), Poadơi (J. L. M. Poiseuille; 1799 - 1869), Xanh Vơnăng (A.B. Saint - Venant; 1797 - 1886), Frut (W. Froude; 1818 - 79), Râynôn (O. Reynodls; 1842 - 1912), Prăng (Prandtl; 1875 - 1953), Xiônkôpxki (K.E. Ciolkovskij; 1857 - 1935), Jukôpxki (N.E. Zhukovskij), Lavrentiep (M.A. Lavrent'ev; 1900 - 80)... và nhiều nhà bác học khác. Ngành T - KĐL không chỉ là môn học cơ sở mà còn có nhiều ứng dụng rộng rãi và quan trọng trong các ngành kĩ thuật như chế tạo máy năng lượng, tàu thuỷ, máy bay, thuỷ lợi, giao thông và các ngành khác.

Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về T - KĐL đã được tập hợp qua các hội nghị cơ học và các hội nghị chuyên đề về T - KĐL.