Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỊ SAI CỦA ẢNH

có hai loại là thị sai dọc và thị sai ngang. Thị sai ngang là hiệu hoành độ của những điểm cùng tên ở ảnh trái và ảnh phải, được kí hiệu là P. Hiệu tung độ của những điểm đó được gọi là thị sai dọc và có kí hiệu là Q.

Khi biết độ cao của điểm A và hiệu thị sai ngang của 2 điểm A, B thì có thể xác định chênh cao của 2 điểm đó theo công thức:

 

trong đó, H là độ cao bay chụp; hA - độ cao của điểm A

Khi độ cao của các điểm nhỏ hơn nhiều so với độ cao bay chụp thì có thể xác định chênh cao gần đúng của 2 điểm dựa vào hiệu thị sai (trong trường hợp này không cần biết độ cao của A).

 

 

Thị sai dọc là đại lượng dùng để xác định các nguyên tố định hướng tương đối ảnh. Khi định hướng tương đối ảnh trên các máy đo vẽ lập thể phải bảo đảm điều kiện sao cho thị sai dọc Q còn lại tại điểm kiểm tra không vượt quá giới hạn cho phép (vd. trên máy đo vẽ toàn năng chính xác thì thị sai còn lại cho phép là 1/4 điểm sáng tức là khoảng 0,015 mm).