Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THAM SỐ TRẠNG THÁI

(cg. thông số trạng thái), các đại lượng vật lí có độ đo xác định và đặc trưng cho trạng thái vĩ mô của hệ: áp suất, nhiệt độ, thể tích, mật độ, các thành phần. Khi TSTT thay đổi thì trạng thái của hệ cũng thay đổi. Xt. Hệ nhiệt động.