Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TESLA KẾ

(cg. từ kế), dụng cụ để đo cảm ứng từ và cường độ từ trường. Có nhiều loại: TK cảm ứng từ, TK dựa trên hiệu ứng Hôn, TK dựa trên hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân, vv. Xt. Hiệu ứng Hôn; Cộng hưởng từ hạt nhân.