Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"TẠP CHÍ VẬT LÍ"

ấn phẩm chuyên ngành thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Xuất bản từ 1976. Là nơi công bố các công trình nghiên cứu về vật lí. Là ấn phẩm định kì 3 tháng 1 số.