Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẠP CHẤT XEN KẼ

nguyên tử tạp chất có vị trí xen vào giữa các nguyên tử của vật liệu gốc. Xt. Tạp chất nhận; Tạp chất cho.