Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẠP CHẤT THẾ

nguyên tử tạp chất thay vào vị trí của nguyên tử vật liệu gốc. Xt. Tạp chất nhận; Tạp chất cho.