Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÁCH ĐỒNG VỊ

quá trình tách riêng các đồng vị ra khỏi hỗn hợp các đồng vị của một nguyên tố (vd. tách đồng vị đơteri 2D ra khỏi hiđro gồm ba đồng vị 1H,  2D,  3T), hoặc làm giàu (tăng thành phần %) một đồng vị nào đó trong nguyên tố tự nhiên (vd. làm giàu đồng vị urani 235 trong urani tự nhiên chứa các đồng vị 238U, 235U,  234U). Xt. Đồng vị.