Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHU KÌ DAO ĐỘNG

khoảng thời gian ngắn nhất T mà sau đó hệ dao động lặp lại các trạng thái cũ. CKDĐ là nghịch đảo của tần số dao động f:


trong đó ω = 2πf là tần số góc. Xt. Dao động.