Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯỜNG ĐOẠN NHIỆT

đường biểu diễn quá trình biến đổi đoạn nhiệt của một hệ trên giản đồ trạng thái nhiệt động học. Nếu dùng hệ trục biểu diễn (S, T) thì ĐĐN là đường thẳng vuông góc với trục S, vì trong quá trình đoạn nhiệt entropy S không đổi.