Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỀU KIỆN CHUẨN

 điều kiện vật lí được xác định bởi áp suất p = 1 atm = 101.325 Pa (khí áp chuẩn) và nhiệt độ 273,15 K (0 oC). Trong ĐKC thể tích 1 mol khí lí tưởng V0 = 22,4136.10–3 m3. Gia tốc rơi tự do chuẩn g = 9,80665 m/s2. Xt. Mol.