Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ

đơn vị khối lượng ngoài hệ SI được dùng để biểu diễn khối lượng các vi hạt. ĐVKLNT có giá trị bằng 1/12 khối lượng của đồng vị cacbon với số khối bằng 12 (theo thang đo cacbon).

1 ĐVKLNT = 1,6605655.10–27 kg.