Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN TÍCH CƠ BẢN

(cg. điện tích nguyên tố), điện tích nhỏ nhất dương hoặc âm, có giá trị e = (1,60206 ± 0,00003).1019 C (culông) với sai số tỉ đối 3,9.10– 8. Điện tích của tất cả các hạt cơ bản quan sát trực tiếp được hiện nay đều bằng một số nguyên lần e. Tuy vậy tới nay đã có đầy đủ cơ sở lí thuyết và bằng chứng thực nghiệm để khẳng định rằng các hạt cơ bản được tạo nên từ các hạt quac (A. Quark) có điện tích e.(2/3) hoặc e.(1/3) nhưng các quac này không hề tồn tại ở trạng thái tự do một cách riêng rẽ. Việc đo lường chính xác ĐTCB được nhà vật lí học Hoa Kì Miliken (R. A. Millikan) tiến hành (1911).