Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CACNÔ (ĐỊNH LUẬT)

định luật về nhiệt động học, nội dung: hiệu suất h của động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Cacnô (gồm hai quá trình đoạn nhiệt và hai quá trình đẳng nhiệt ứng với các nhiệt độ T1 của nguồn nóng và T2 của nguồn lạnh) không phụ thuộc vào chất làm việc và kết cấu của động cơ; hiệu suất đó bằng:

Định luật Cacnô quan trọng vì nó xác định giới hạn trên của hiệu suất các động cơ thực và hướng cải tiến các động cơ. Do nhà vật lí học Pháp Cacnô (N. L. S. Carnot) tìm ra (1824). Xt. Nhiệt động học.