Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ TỤ

đại lượng đặc trưng cho khả năng làm hội tụ hoặc phân kì ánh sáng của một quang hệ, bằng nghịch đảo của tiêu cự f của hệ ấy (1/f). Nếu quang hệ hội tụ thì ĐT dương còn nếu quang hệ phân kì thì ĐT âm. Nếu tiêu cự tính bằng mét (m) thì ĐT tính bằng điôp. Vd. mắt kính cận –2 có nghĩa là có ĐT bằng –2 điôp (thấu kính phân kì có tiêu cự bằng 0,5 m). ĐT của hệ nhiều thấu kính mỏng đặt sát nhau bằng tổng đại số các ĐT của các thấu kính ấy.  Xt. Thấu kính; Tiêu cự.