Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘNG CƠ VĨNH CỬU

loại động cơ tưởng tượng, có thể hoạt động liên tục sinh ra công mà không tiêu thụ năng lượng từ nguồn nào (ĐCVC loại I) hoặc chạy theo chu trình, nhận nhiệt ở một nguồn duy nhất và biến toàn bộ nhiệt lượng thành công (ĐCVC loại II). Do vi phạm định luật bảo toàn và biến đổi năng lượng (ở ĐCVC loại I) và định luật II nhiệt động học (ở ĐCVC loại II) nên không thể tồn tại.