Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DÃN NỞ NHIỆT

sự biến đổi kích thước của vật khi nhiệt độ biến đổi. Chiều dài l của một thanh tăng cùng với nhiệt độ t (oC) theo quy luật: l = l0(1 + αt); trong đó l0 là chiều dài ở 0 oC; α – hệ số dãn nở chiều dài. Thể tích V của một lượng chất rắn hoặc lỏng biến đổi với t theo quy luật tương tự: V = V0(1 + βt); β là hệ số nở khối. Các hệ số αβ của cùng một chất có liên hệ gần đúng: β = 3α. Nói chung   β > 0 nghĩa là thể tích tăng cùng với nhiệt độ; riêng nước có thể tích giảm khi nhiệt độ tăng từ 0 oC lên 4 oC, do đó nước có khối lượng riêng cực đại ở 4 oC. Về DNN của chất khí, x. Chất khí.