Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIÔ - XAVA (ĐỊNH LUẬT)

định luật về từ trường của dòng điện, do Biô (J. B. Biot) và Xava (F. Savart) phát hiện từ năm 1820. Nội dung: cảm ứng từ B do một dòng điện I chạy trong dây dẫn thẳng, dài vô hạn, sinh ra tại một điểm nào đó tỉ lệ thuận với I, tỉ lệ nghịch với khoảng cách R từ điểm đó đến dây dẫn: