Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỈ SỐ HẤP THỤ

(đại lượng nghịch đảo của quãng đường trên đó thông lượng của một chùm bức xạ song song giảm đi 10 lần vì sự hấp thụ của môi trường. Đơn vị trong hệ SI của CSHT là m-1. Môi trường có hệ số hấp thụ lớn cũng có CSHT lớn (chú ý: đôi khi dùng CSHT ứng với sự giảm cường độ bức xạ e lần, e là số Nêpe). Xt. Hấp thụ.